Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Effect – ЕФЕКТ – Эффект

Заплановані чи незаплановані зміни, пов’язані прямо чи опосередковано з реалізацією П/П.

Effectiveness – РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ – Результативность

Ступінь досягнення кінцевих результатів, тобто співвідношення між фактичними і запланованими результатами діяльності. Поняття «результативності» належить до кінцевих, соціально значущих результатів діяльності П/П (outcomes). Оцінка результативності передбачає отримання відповіді на питання, чи було досягнуто заплановані цілі і як співвідносяться кінцеві результати П/П із запланованими. Результативність показує ступінь досягнення поставлених цілей і завдань. Питання про результативність складається з двох частин. Перша: чи досягнуто мету П/П? Друга: чи є досягнення цілей саме результатом реалізації П/П?

Efficiency – ЕФЕКТИВНІСТЬ / ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ – Эффективность / Экономическая эффективность

Співвідношення витрачених ресурсів і досягнутих результатів. Дає відповідь на питання, чи використовуються ресурси оптимально та чи такі ж результати, за умови забезпечення належної якості, можуть бути досягнуті з використанням меншої кількості ресурсів.

Efficacy – РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ЗА ІДЕАЛЬНИХ УМОВ – Результативность при идеальных условиях

Ступінь досягнення очікуваних результатів за ідеальних умов у підконтрольому середовищі.

Evaluability – ОЦІНЮВАНІСТЬ – Оцениваемость

Ступінь, щодо якого діяльність П/П може бути оцінена в достовірний та надійний спосіб.

Evaluability assessment – ВИЗНАЧЕННЯ ОЦІНЮВАНОСТІ – Определение оцениваемости

Дослідження, що дає змогу визначити можливості/базові показники/критерії, за якими буде здійснюватись оцінювання П/П. Таке дослідження проводять на етапі раннього огляду запропонованого проекту чи програми для того, щоб упевнитись, чи їхні цілі є реалістичними, а результати – вимірюваними. Воно також дає розуміння, чи оцінювання буде корисним для менеджерів програми або відповідальних за вироблення політики та яким чином; чи реалістичним є проведення оцінювання.

Evaluation – ОЦІНЮВАННЯ – Оценка / Оценивание

Систематичне і об’єктивне дослідження, що може проводитися на різних етапах П/П (проектування, впровадження, завершення). Метою оцінювання є визначення ступеня досягнення цілей, рівня розвитку, ефективності, результативності, впливу та стійкості результатів П/П. Оцінювання надає інформацію, що є достовірною і корисною, дозволяє інтегрувати засвоєні уроки та залучити до процесу прийняття рішень як бенефіціарів, так і донорів, слугує основою для управлінських рішень, удосконалення П/П. Оцінювання також є складовою процесу визначення вартості або значення діяльності П/П.

Evaluator – ФАХІВЕЦЬ З ОЦІНЮВАННЯ – Специалист по оценке

Особа, що спеціалізується на оцінюванні та в своїй діяльності керується стандартами оцінювання. В залежності від типу оцінювання, фахівці з оцінювання можуть бути внутрішніми (тобто працювати в команді, що відповідає за реалізацію П/П), або зовнішніми (тобто бути незалежними від донора, або організації-виконавця П/П). Окремо виділяють фахівців з оцінювання, що беруть участь у партисипативному оцінювання; їх роль у проведенні оцінювання полягає здебільшого у фасилітації оцінювання, а не його безпосередньому проведенні.

Evaluation Standards – СТАНДАРТИ ОЦІНЮВАННЯ - Стандарты оценки

Система стандартів професійного оцінювання, що дозволяє визначити якість оцінювання та стимулює розвиток культури професійного оцінювання. Стандарти оцінювання П/П були розроблені американським Об’єднаним комітетом зі стандартів оцінювання в освіті (AJCSEE), який став базовим документом для професійних асоціацій з оцінювання в усьому світі. До нього увійшов список із тридцяти стандартів, які відображають ключові характеристики якісного оцінювання та можуть бути згруповані у чотири підгрупи:

  • стандарти практичності (визначення головних зацікавлених осіб, поширення звіту, вплив оцінювання);
  • стандарти здійсненності (практична методика, політична доцільність, економічна ефективність);
  • стандарти доречності (на кого орієнтоване оцінювання, повна та неупереджена експертиза, розкриття отриманих даних, конфлікт інтересів, податкова відповідальність);
  • стандарти точності (документація програми, аналіз навколишнього оточення , опис цілей і завдань, достовірна інформація, аналіз кількісної та якісної інформації, обґрунтовані висновки, неупереджене складання звіту, мета – оцінка).

Стандарти оцінювання є важливим документом для планування та реалізації оцінювання П/П, та необхідним критерієм оцінювання якості зусиль, докладених для здійснення оцінювання відповідно до міжнародних стандартів і вимог.

Evaluative Thinking – ОЦІННЕ МИСЛЕННЯ – Оценочное мышление

Вміння аналізувати і критично оцінювати аргументи та докази (наприклад, збирати й інтерпретувати дані та інформацію, генерувати і перевіряти гіпотези, синтезувати і систематизувати інформацію). У масштабі організації оцінне мислення є одним із різновидів рефлексивної практики, що передбачає використання систематично зібраних даних для інформування про організаційну діяльність.

Ключові компоненти оцінного мислення включають: формулювання питань та визначення даних, які необхідні для з’ясування цих питань; збір відповідних даних за певною системою/методологічними підходами; аналіз даних; поширення результатів проведеного дослідження; розробка стратегій для подальшої роботи із результати оцінювання П/П. Оцінне мислення може бути застосовано до багатьох організаційних функцій (наприклад, розвиток місії, HR прийняття рішень, зв’язок/реклама) в додачу до розробки і реалізації програм.

Ex-ante evaluation – ОЦІНЮВАННЯ EX-ANTE / ПЕРЕДОЦІНЮВАННЯ – Оценка ex-ante

Оцінювання, що проводять до початку впровадження П/П. Метою цього типу оцінювання є визначення, чи правильно було визначено проблему, на вирішення якої спрямовано П/П, чи відповідають цілі П/П та способи їх досягнення потребам, чи достатніми є наявні ресурси та чи правильна логіка закладена в процес досягнення змін.

Ex-post evaluation – ОЦІНЮВАННЯ EX-POST / ПОСТОЦІНЮВАННЯ – Оценка ex-post

Різновид оцінювання, що проводиться через кілька років після завершення П/П. Оцінювання ex-post має на меті з’ясувати, які фактори вплинули на досягнення/недосягнення успіху, оцінити сталість результатів та впливу П/П, а також надати рекомендації для майбутніх П/П. Таке оцінювання загалом ставить перед собою більш широкий спектр питань в порівнянні з підсумковим оцінюванням (summative evaluation), яке частіше сфокусоване на визначенні результативності П/П.

Experimental design – ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ ДИЗАЙН ДОСЛІДЖЕННЯ – Экспериментальный дизайн исследования

Модель дослідження, що вважається найбільш надійною для встановлення результативності П/П; для її застосування використовують випадковий відбір до кожної з груп: групи впливу та контрольної групи. Відмінності в показниках між групою впливу та контрольною групою показують ефект від проведення П/П. Найбільш повним та надійним варіантом застосування експериментально дизайну є проведення вимірювання для обох груп до та після реалізації П/П. За такого підходу фахівець з оцінювання може прослідкувати зміни в обох групах та визначити, які з них були зумовлені зовнішніми факторами (наприклад, політикою держави, впливом інших проектів), а які є наслідком роботи П/П.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.