Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Capacity – СПРОМОЖНІСТЬ/ ПОТЕНЦІАЛ – Потенциал

Матеріальні, управлінські та аналітичні надбання (знання, ресурси, системи і мережі) індивідів, груп, організацій та держав, що в сумі виявляються у здатності (індивідуально та колективно) реалізовувати конкретні завдання, виконувати функції, розв’язувати проблеми, ставити цілі та досягати їх.

Capacity-building – ПІДВИЩЕННЯ СПРОМОЖНОСТІ (РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ) – Развитие потенциала

Процес, за допомогою якого індивіди, групи, організації та країни розвивають, збільшують і організовують свої ресурси, знання та процедури управління, що в сукупності виражається в їх здатності (індивідуально і колективно) реалізовувати конкретні завдання, формулювати цілі й досягати їх.

Case Study – АНАЛІЗ КОНКРЕТНИХ СИТУАЦІЙ – Анализ конкретных ситуаций

Методологічний підхід, який описує конкретну ситуацію чи подію щодо визначеного об’єкта, та передбачає збір даних (проведення інтерв’ю, спостереження, анкетування) на визначеній території чи в рамках П/П для вивчення окремих типових випадків. Результати дослідження завдяки аналізу конкретних ситуацій застосовують з метою звітування стейкхолдерам, підготовки рекомендацій для вдосконалення П/П, обміну набутим досвідом. Аналіз конкретних ситуацій часто застосовують з метою збору якісних даних, щоб підсилити висновки, отримані на основі аналізу кількісних даних.

Causality – КАУЗАЛЬНІСТЬ/ ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВИЙ ЗВ’ЯЗОК – Каузальность/ Причинно-следственная связь

Взаємозв’язок між результатами та заходами, вжитими для їх досягнення, або зв’язок між остаточними результатами та їх впливом на бенефіціарів.

Conclusions – ВИСНОВКИ – Выводы

Твердження, які узагальнюють результати оцінювання та вказують на фактори успіху і невдач оцінюваних П/П, при цьому особлива увага приділяється запланованим та незапланованим результатам та впливу, і в більш загальному плані стосується сильних та слабких сторін П/П.

Comparison group – ПОРІВНЯЛЬНА ГРУПА – Группа сравнения

Група, яке не є об’єктом впливу П/П, але має подібні характеристики, що і група впливу П/П; подібність характеристик дає можливість порівняння показників обох груп та винесення висновку щодо результативності П/П. До порівняльної групи об’єкти потрапляють шляхом цільового відбору: фахівець з оцінювання формує/відбирає порівняльну групу на основі її подібності до групи впливу. Про порівняльну групу доцільно говорити при використанні квазіекспериментального дизайну, тоді як при застосуванні експериментального дизайну використовують поняття контрольної групи.

Control group – КОНТРОЛЬНА ГРУПА – Контрольная группа

Група, яке не є об’єктом впливу П/П, але має такі ж характеристики, що й група впливу П/П, що уможливлює порівняння показників обох груп. На основі цього порівняння роблять висновок про результативність П/П. До контрольної групи об’єкти потрапляють шляхом випадкового відбору перед початком виконання П/П, при цьому кожен з об’єктів відбору має рівні шанси потрапити як до контрольної, так і до експериментальної груп. Про контрольну групу доцільно говорити при використанні експериментального дизайну, тоді як при застосуванні квазіекспериментального дизайну використовують поняття порівняльної групи.

Cost-benefit analysis – АНАЛІЗ ВИТРАТ-КОРИСНОСТІ – Анализ затраты-выгоды

Порівняння вигід, отриманих завдяки впровадженню П/П, з ресурсами, що були використані для їх досягнення. Особливістю аналізу витрат-корисності є те, що задіяні ресурси та отримані вигоди представлені в грошових одиницях. Прикладом такого аналізу може бути порівняння коштів, задіяних у проекті з профілактики певного захворювання, з економією, яку в майбутньому можна буде отримати за рахунок зниження захворюваності.

Сost-effectiveness analysis – АНАЛІЗ ВИТРАТ-РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ – Анализ затрат-результативности

Аналіз результативності витрат порівнює співвідношення витрат П/П та досягнутих цілей між різними програмами або різними видами заходів. Його відмінністю від аналізу витрат-корисності є те, що результати розраховуються не в грошовому еквіваленті, а за допомогою інших одиниць, наприклад, кількості врятованих життів або випадків попереджених захворювань. Аналіз результативності витрат є допоміжним інструментом в процесі прийняття рішень. Він визначає найбільш економічно ефективний спосіб досягнення зазначених цілей. У процесі оцінювання цей інструмент може бути застосований для обговорення економічної ефективності П/П. Він дає змогу порівняти політики, програми і проекти, а також представити та визначити найбільш вигідну альтернативу для досягнення результату за оптимальної вартості.

Counterfactual situation – КОНТРФАКТИЧНА СИТУАЦІЯ – Контрафактическая ситуация

Гіпотетична ситуація, в якій опинилися б люди, організації чи спільноти, якби не було вжито заходів П/П, які є предметом дослідження.

Cross-cutting Issues – НАСКРІЗНІ ПИТАННЯ – Комплексные вопросы

Питання, які впливають на всі проблемні точки в межах свого контексту. В основному, наскрізні питання охоплюють такі теми, як гендерні питання, навколишнє середовище тощо. Під час оцінювання П/П, наскрізні (або горизонтальні) питання визначають відносно впливу, а не продуктів. Наприклад, оцінювання проекту з розвитку підприємництва має включати також інформацію про позитивний або негативний вплив на жінок. При підготовці звіту за результатами оцінювання П/П, бажано, щоб наскрізні питання були зведені в окремий документ і додані до звіту.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.