Want create site? With Free visual composer you can do it easy.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Глосарій термінів з моніторингу та оцінювання. / Горошко А., Нарчинська Т., Озимок І., Тарнай В.– Київ: Українська асоціація оцінювання, 2014 – 32 с.

Видання розраховане на українських фахівців з оцінювання, осіб місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів, аспірантів, державних службовців, та всіх кого цікавлять питання моніторингу і оцінювання. Глосарій має на меті допомогти уніфікації термінології з моніторингу і оцінювання у відповідності до міжнародної практики, сприяти поширенню практики оцінювання в Україні. Даний глосарій – ще один крок на шляху до уніфікації термінології.

Робоча група з підготовки глосарію:

 • Горошко Альона, Консультант з питань ВІЛ\СНІДу
 • Нарчинська Тетяна, Координатор проектів науково-технічного співробітництва, ФЦДР
 • Озимок Ірина, Голова постійного представництва ADETEF в Україні
 • Тарнай Володимир, Експерт Центру політичних студій та аналітики

Рецензенти глосарію:

 • Жигінас Олександр, Експерт з моніторингу і оцінювання
 • Зубрицький Волтер, Фахівець з моніторингу і оцінювання, засновник Facilitated
  Performance Solutions, Канада
 • Кравчук Ірина, кандидат наук з державного управління, Голова правління Української асоціації оцінювання
 • Кучинський Віталій, Фахівець з моніторингу і оцінювання, Міжнародна організація з міграції

АБРЕВІАТУРИ та СКОРОЧЕННЯ

МіО – моніторинг і оцінювання

П/П – проект та/чи програма

КОНЦЕПЦІЯ ГЛОСАРІЮ

Проект «Розробка та узгодження основних термінів МіО», підтриманий Швейцарським бюро співробітництва в Україні, було реалізовано в період з липня 2013 по вересень 2014 року у співпраці з Українською асоціацією оцінювання та громадською організацією «Центр «Соціальні індикатори».

Відбір термінів до глосарію

Терміни, що представлені у даному глосарії, були відібрані шляхом голосування з-поміж 223 термінів, наведених у 4 англомовних глосаріях з оцінювання, розроблених міжнародними організаціями – OECD, UNAIDS, USAID, IFAD; термін вважався відібраним, якщо його включення до глосарію підтримували 3 з 4 укладачів. Крім того, в процесі роботи та обговорення з рецензентами було додано низку термінів.

Даний глосарій не є першою публікацією термінів з МіО українською мовою, у 1996 був виданий «Англійсько-український словник термінів з державного управління», а у 2003 — «Англо-українського глосарію термінів і понять з аналізу державної політики та економіки» О. Кілієвича; обидва видання хоч і відносяться до аналізу політики, містять велику кількість дотичних до оцінювання термінів.

Крім того, деякі неурядові організації розробили власні глосарії з термінології. В розпорядженні фахівців з оцінювання також є література з дотичних дисциплін – аналізу політики, соціології та економіки. Укладачі глосарію не претендують на абсолютну істину та запрошують зацікавлених осіб до подальшого обговорення та дискусій.

Узгодження перекладу

Узгодження перекладу являло собою багатоступеневий процес.

 • Переклад терміну та його дефініція узгоджувалася укладачами глосарію.
 • Після внутрішнього узгодження глосарій був наданий на рецензування трьом фахівцям з оцінювання, що представляли різні сфери – Олександру Жигінасу (представник державного сектору), Ірині Кравчук (представниця академічної сфери) та Віталію Кучинському (представник донорського сектору). Після отриманих коментарів та поправок, текст глосарію було переглянуто з їх врахуванням.
 • Узгоджений після правок рецензентів текст був наданий на розгляд представникам Української асоціації оцінювання та зацікавленим особам через відкрите обговорення, організоване УАО.

СТРУКТУРА ГЛОСАРІЮ

Терміни наведені у глосарії за такою схемою:

Термін Англійською – ТЕРМІН УКРАЇНСЬКОЮ / СИНОНІМ ТЕРМІНУ УКРАЇНСЬКОЮ – Термін російською

Глосарій впорядковано в алфавітному порядку за англійськими еквівалентами.

Покажчик термінів українською наведено в кінці глосарію.

При укладанні глосарію було обрано ію максимального пошуку відповідників в українській мові замість використання кальок з термінів англійською мовою.

Широке вживання «кальок» в усному мовленні є поширеною практикою, проте в письмовому мовленні ми пропонуємо використовувати українські відповідники.

Термінологія МіО містить багато підходів до іменування явищ чи процесів. Синонімічні терміни в глосарії вказано через риску (/). Наприклад, слово Мета має англійською декілька відповідників, в назві терміну вони вказані через риску – Purpose / Aim / Goal.

ЛІТЕРАТУРА

ADA (Austrian Development Agency), Evaluation Unit. Guidelines for Project and Programme Evaluations. Vienna: ADA, 2009.

DAC (Development Assistance Committee). Glossary of Terms in Evaluation and Results- Based Management. Paris: OECD, 2002.

Dehar, Mary-Anne; Casswell, Sally; Duignan, Paul. Formative and Process Evaluation of Health Promotion and Disease Prevention Programs. Evaluation Review. April 1993 vol. 17 no. 2, 204-220 http://erx.sagepub.com/content/17/2/204.abstract

European Commission. Guidelines for the Ex-Ante Evaluation of 2014-2020 EMFF OPS. March 2014. http://ec.europa.eu/fisheries/reform/emff/emff-guidelines-forex-ante- evaluation_en.pdf

European Commission, EuropeAid Cooperation Office, Evaluation Unit. Manual: Project Cycle Management. European Commission — EuropeAid, 2001.

Handbook: How to Design and Conduct a Country Programme Evaluation at UNFPA. New York: Evaluation Branch, Division for Oversight Services (DOS), 2012.

IFAD (International Fund for Agricultural Development). Managing For Impact For Rural Development: A Guide For Project M&E. Annex A. Glossary of M&E Concepts and Terms. Rome: IFAD, 2002.

Love, Arnold J. Internal Evaluation: Building Organizations from Within (Applied Social Research Methods). SAGE Publications, Inc: 1991.

Margoluis, R., C. Stem, V. Swaminathan, M. Brown, A. Johnson, G. Placci, N. Salafsky, and I. Tilders. 2013. Results Chains: a Tool for Conservation Action Design, Management, and Evaluation. Ecology and Society 18(3): 22. http://dx.doi.org/10.5751/ES-05610-180322

Mathison, Sandra. Encyclopedia of Evaluation. SAGE Publications, Inc., 2005.

Morra Imas, Linda G.; Rist, Ray C. The Road to Results: Designing and Conducting Effective Development Evaluations. World Bank. © World Bank, 2009.

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2699 License: CC BY 3.0 IGO

Roberts, Dawn; Khattri, Nidhi. Designing a Results Framework for Achieving Results: a How-to Guide. Washington, D.C.: Independent Evaluation Group, The World Bank Group, 2012.

IEG (Independent Evaluation Group). Sourcebook for Evaluation Global and Regional Partnership Programs. Washington, D.C., 2007

Thompson, Nancy J., PhD; McClintock, Helen O. Demonstrating Your Program’s Worth: A Primer on Evaluation for Programs to Prevent Unintentional Injury. Atlanta, Georgia: National Center for Injury Prevention and Control, 2000. http://www.cdc.gov/ncipc/pub-res/demonstr.htm

UNAIDS (The Joint United Nations Programme on HIV/AIDS). Basic Terminology and Frameworks for Monitoring and Evaluation. UNAIDS, 2010.

UNAIDS. Glossary of Monitoring and Evaluation Terms. Geneva: UNAIDS, 2008.

USAID (U.S. Agency for International Development) and Planning and Performance Management Unit, Office of the Director of U.S. Foreign Assistance, State Department. Glossary of Evaluation and Relater Terms. USAID, 2009.

USAID Center for Development Information and Evaluation. Performance Monitoring and Evaluation Tips. Conducting a Participatory Evaluation. Number 1. Washington, D.C.: USAID, 1996.

Англійсько-український словник термінів і понять з державного управління / Уклад. Г.Райт, К. Мак-Вікар. — К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 1996.

Англійсько-французько-німецько-український словник термінології Європейського Союзу. – К.: К.І.С., 2007.

Глоссарий терминов в области оценки программ и проектов. / сост. Асанова Д.К., Гезелле-Меербург И., Кошелева Н. и др – Алматы, Printmaster, 2012.- 13 c.

Кілієвич, Олександр Іванович. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2003.

Кравчук, Ірина Вікторівна. Оцінювання державної політики в Україні: монографія/ Ірина Вікторівна Кравчук, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : К.І.С., 2013.

Моніторинг та оцінка програм і проектів. Практичний посібник / Ольга Морозова, Ольга
Варецька, Деніел Джонс, Пепукай Чікуква, Тетяна Салюк. — Київ,”Оранта”, 2008.

Оцінювання громадянського суспільства: Посібник користувача. — / Сара Репуччі, автор; Український переклад, в рамках Проекту ПРООН “Розвиток громадянського суспільства”. – К.: ПРООН, 2011.

Посібник з моніторингу – Практичні рекомендації щодо впровадження ефективного моніторингу регіонального розвитку в Україні / Проект “Підтримка сталого регіонального розвитку в Україні” EuropeAid/125234/C/SER/UA. – К., 2011.

Посібник з моніторингу та оцінювання програм регіонального розвитку / Лендьел М., Винницький Б., Ратейчак Ю., Санжаровський І. За ред. Санжаровського І., Полянського Ю. – К.: К.І.С., 2007.

Русско-английский терминологический словарь соответствий по вопросам аудита эффективности и ключевым показателям экономического развития. Издание третье, дополненное и переработанное. М.: НИИ СП, 2009.

Семигіна, Тетяна Валеріївна. Словник із соціальної політики. Словник із соціальної політики. – Київ: ВД «Києво-Могилянська академія», 2005.

Система моніторингу й оцінки з питань ВІЛ/СНІДу: регіональний рівень / О. М. Балакірєва, А. М. Бойко, О. Ю. Семерик, О. О. Яременко. – К.: ВПЦ “Експрес”, 2006.

Соціологія: короткий енциклопедичний словник / ред.: В. І. Волович; уклад.: В. І. Волович. — К.: “Укр. центр духов. культури”, 1998.

Letter-ALetter-BLetter-CLetter-DLetter-ELetter-FLetter-ILetter-LLetter-MLetter-NLetter-OLetter-PLetter-QLetter-RLetter-SLetter-TLetter-Vbig_blue_button

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.